Ochrana osobních údajů

Obecné informace k ochraně osobních údajů ve společnosti Vaše Harmonie o.p.s.

Vaše Harmonie o.p.s. zpracovává osobní údaje, které mu poskytují tyto subjekty údajů: zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání, klienti a žadatelé o službu, blízké osoby klientů,  dárci. Údaj, který umožňuje identifikovat konkrétní osobu, je osobním údajem. To, co je u jedné fyzické osoby osobním údajem, protože je jasně identifikovaná, ještě nemusí být osobním údajem pro další fyzickou osobu. Rozhodující je, zda je možné podle údajů, které jsou s informací spojeny, určit konkrétní osobu.  Všechny údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením o  ochraně osobních údajů.

 správcem osobních údajů je :

Název: Vaše Harmonie o.p.s.
Sídlo: Ruská 292/2A, 417 03 Dubí 3 – Pozorka
Web: www.seniorcentrum-pohoda.cz
E-mail: info@seniorcentrum-pohoda.cz

Telefon: 417 579 474
ID datové schránky: vsr8xi5
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČO: 22794581
Ředitel, statutární zástupce: Hana Zeithammerová
Organizace je vedená u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka O 370.

Vaše Harmonie o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb, registraci vydal Krajský úřad Ústeckého kraje dne 17. 08. 2012, dále je poskytovatelem zdravotních služeb registrovaným Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Vaše Harmonie o.p.s. je správcem osobních údajů. Správce odpovídá za zpracování osobních údajů. Případné dotazy ke zpracování osobních údajů je možné směřovat na email: info@seniorcentrum-pohoda.cz

Prohlašujeme, že Vaše Harmonie o.p.s. jako správce osobních údajů, splňuje zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Jsou to osobní údaje pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování. Zpracovávanými osobními údaji jsou především identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail, apod.) a další osobní údaje (věk, stav, pohlaví, osobní stav, výše příjmů, číslo bankovního účtu, dosažené vzdělání, apod.), případně zvláštní (citlivé) osobní údaje (zdravotní stav, fotografie obličeje).

Každý subjekt údajů:

 • Má právo na informace o zpracování osobních údajů
 • Má právo na doplnění, opravu nebo změnu osobních údajů, pokud zjistí, že jsou zpracovávané osobní údaje neaktuální, chybné nebo neúplné.
 • Má právo na vymazání osobních údajů, které se ho týkají, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR. V některých případech je správce vázán zákonnou povinností a musí některé osobní údaje archivovat po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě správce vymaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 • Má právo na omezení zpracování osobních údajů, a to v případech stanovených v GDPR.
 • Má právo kdykoliv odvolat souhlas, který udělil pro zpracování svých osobních údajů. V případě potřeby se lze na správce osobních údajů obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktů.
 • Má právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že s jeho osobními údaji správce nezachází v souladu se zákonem.  Kontakt na úřad pro ochranu osobních údajů zde:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7

Všichni zaměstnanci Vaše Harmonie o.p.s., kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost (a jsou k tomu písemně zavázaní) o osobních údajích a  tato mlčenlivost trvá i po skončení pracovního poměru.

Vaše Harmonie o.p.s. předává osobní údaje jednotlivých subjektů pouze třetím osobám, které jsou zpracovateli, se kterými správce spolupracuje na základě smlouvy, nebo třetím osobám, které jsou v souladu s platnými právními předpisy oprávněny požadovat jejich sdělení.

Platnost nařízení o ochraně osobních údajů ve firmě Vaše Harmonie o.p.s. je od 25. 05. 2018.

Hana Zeithammerová – ředitelka Vaše Harmonie o.p.s.

Formuláře k ochraně osobních údajů:

Poskytování informací o zpracování a souhlasu se zpracováním

Souhlas kontaktní osoby se zpracováním

Informace o zpracovávání osobních údajů žadatelů

Informace o zpracovávání osobních údajů dárců