Terapie pro seniory

rehabilitace

Rehabilitace

Rehabilitace kognitivních funkcí se skládá z různých cvičení, která pomáhají zlepšit fungování jednotlivých úrovní poznávacích (kognitivních) funkcí – např. soustředění pozornosti, myšlení, paměti (zrakové i sluchové), čtení, psaní apod.

Cílem je zlepšit, nebo udržet jednotlivé schopnosti, a tak omezit či zabránit vzniku problémů, ke kterým v důsledku této poruchy dochází.

terapie - trénink paměti

Trénink paměti

Trénink paměti (a dalších kognitivních funkcí) v pravém slova smyslu se pro seniory trpící demencí příliš nehodí. Ten je vhodný spíš u těch , kteří mají pouze lehkou poruchu paměti ve smyslu benigní stařecké zapomnětlivosti nebo věkem podmíněného kognitivního úbytku.

Bylo zjištěno, že kombinace tréninku paměti a psychomotorického tréninku působí jednoznačně proti procesu stárnutí, zlepšuje paměťové výkony, posiluje soběstačnost, zlepšuje a oddaluje proces demence, zlepšuje prokrvení mozku.

Petterapie

Petterapie je asistovaná psychoterapie pomocí zvířat. Celkově ovlivňuje funkce lidského organismu. Má výrazně pozitivní účinky na psychiku a fyziologické funkce osob postižených demencí, působí na snížení úzkosti a deprese, ovlivňuje vyšší nervovou činnost, zejména stimuluje společenské chování a zlepšuje komunikaci.

Arteterapie

Jedná se o výtvarné umění, zde rozumíme jak samotný proces tvorby, tak i jeho výsledek. Při této činnosti využíváme jednu či více výtvarných technik a prostředků a pracujeme buď v ploše (malba, kresba, grafika), nebo v prostoru (modelování).

Výtvarná tvorba je vnímána jako odpočinková tvůrčí činnost, jež nějakým způsobem obohacuje náš život. Stejnou roli sehrává i v pečovatelských a léčebných zařízení, ať už jsou to klinická psychiatrická zařízení, či léčebny. Tvůrčí proces též pomáhá odvádět jeho účastníky od destruktivního chování a hraje významnou roli v překonávání jejich psychických obtíží, stávají se pro člověka  prostředkem sdělení, odreagování, motivace, seberealizace i sebe poznání.

Muzikoterapie

Muzikoterapie, je léčebnou metodou, která využívá hudbu jako terapeutický prostředek. Lze jí aplikovat jak v psychiatrii při chirurgických a stomatologických operacích jako prostředek zmírňující bolest, úzkost a strach, v poinfarktových stavech jako prostředek ovlivňující celkový stav nemocného jedince, při působení na psychicky a somaticky zaostávající děti, při léčení dlouhotrvajících chorob (např. tuberkulózy), při prevenci emocionální deprivace (např. u dětí v hygienických ústavech).

Předmětem MT je záměrné a systematické působení jednotlivých složek hudebního projevu na ohrožené, postižené a narušené jedince.

Cílem MT je pomáhat, objektivně zlepšit, a nebo upravit celkový stav ohrožených, postižených a narušených osob bez ohledu na věk, pohlaví, povolání a vzdělán.

výkony, posiluje soběstačnost, zlepšuje a oddaluje proces demence, zlepšuje prokrvení mozku.

Ergoterapie

Ergoterapie je zdravotnickou disciplínou, která se zabývá lidmi, kteří mají fyzickou nebo mentální poruchu, disabilitu – omezení, redukce až znemožnění některých fyzických, psychických nebo sociálních funkcí a činností vyplývající např. z choroby, závady, poruchy nebo stáří anebo handicap, ať už dočasně anebo trvale.

Ergoterapie využívá i kreativní techniky jako je kreslení, malování, modelování, vaření, zahradničení, šití, pletení… Tyto činnosti nejen zvyšují a udržují rozsah kloubní pohyblivosti, ale i svalovou sílu a míru nezávislosti a v neposlední řadě mají vliv i na psychiku. Člověk  cítí, že je ještě užitečný a ještě něco dokáže, důležitým faktorem těchto aktivit z hlediska člověka  je změna každodenního životního stereotypu.

Reminiscenční terapie

(reminiscence = vzpomínání, vzpomínka).

Reminiscenční terapie je proces vyvolávání příjemných vzpomínek na události či zážitky z minulosti, které jsou pro člověka hodnotné. Vzpomínání je víc než přemýšlení nebo mluvení o minulosti, může zahrnovat a zapojovat různé smysly a emoce. Vzpomínání je chápáno také jako běžná zkušenost, která může mít zvláštní význam pro starší lidi, protože:

 • zdůrazňuje jejich zachovalé schopnosti,
 • může posílit jejich pocit vlastní hodnoty a sebeúcty,
 • může pomoci v rozpoznání individuality a identity,
 • může podpořit proces životní rekapitulace,
 • pomáhá při předávání informací o minulosti dalším generacím,
 • vede ke zkvalitnění vztahů mezi klienty a pečovateli,
 • je příjemné a povzbuzující.

Reminiscenční aktivity mohou probíhat formou skupinových setkání ve vhodném prostředí, ale především při každodenním individuálním kontaktu pracovníků s klientem nebo při každé vhodné příležitosti.

bazální stimulace

Bazální stimulace

Koncept Bazální stimulace lze využít v péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobou jako prevenci výskytu nežádoucího problematického chování díky tomu, že podporuje lidské vnímání, vychází z myšlenky, že se komunikace, vnímání a pohyb vzájemně ovlivňují. 

Ošetřovatelská péče, která je poskytovaná seniorům s demencí a obsahuje prvky Bazální stimulace, podporuje vnímání vlastního těla klienta, rozvoj jeho vlastní identity, vnímání okolního světa, navázání komunikace se svým okolím, orientaci v prostoru a čase, lokomoční schopnosti, zlepšení funkcí organismu, respekt autonomie člověka, důstojné prožívání. 

Bazální stimulace umožňuje pacientům v těžkých stavech se špatnou prognózou prožívat život v co nejvyšší možné míře kvality.

Kinezioterapie

Kinezioterapie je podpůrnou léčebnou metodou, která působí paralelně vedle farmakoterapie, biologické, fyzikální, psychologické a chirurgické terapie.

K dosažení léčebných výsledků využívá prostředků aktivně prováděného pohybu mimopracovní povahy. Je oborem interdisciplinárním. Pomáhá člověku dosáhnout pocitu somatopsychické normality.

Během terapeutického procesu terapeut napomáhá pacientovi k úplnějšímu sebepoznání a poznání vlastních možností tak, aby je mohl využít k rozvíjení své osobnosti, nárůstu seberegulace a tím ke kvalitnějšímu způsobu života.

 • aktivní a pasivní cvičení na lůžku, u lůžka,
 • masáže zdravotní a reflexní, aromaterapie,
 • aktivní cvičení na židlích skupinové,
 • procvičování jemné motoriky,
 • procvičování velkých svalových skupin,
 • logopedická péče (nácvik správného dýchání),
 • cvičení smyslů (zrak, sluch), cvičení kognitivních funkcí (paměť),
 • cvičení pohybových schopností, koordinace pohybů,
 • posilování paměti, motivace ke komunikaci,
 • udržení a aktivizace pozornosti, dlouhodobé a asociativní výbavnosti,
 • relaxační aktivity (poslech vhodně vybrané hudby),
 • validační a reminiscenční techniky (udržení integrity a sebeúcty)
canisterapie

Canisterapie

CANISTERAPIE v domově pro seniory je podpůrná terapie se psy, která se používá ke zlepšení psychického a fyzického stavu seniorů a nemocných lidí.

Všechny typy canisterapie jsou vhodné pro naše klienty. Kromě pozitivních psychologických účinků, canisterapie pomáhá léčit specifické zdravotní problémy.

Canisterapie je jednou z nejoblíbenějších terapií mezi našimi klienty. Po návštěvě pejska se senioři ještě dlouho usmívají a radostně si vyprávějí.

metoda montesorri

Metoda Montessori

Metoda Montessori pro seniory Teplice je novinka, kterou klienti milují! Montessori metoda pomáhá v boji proti rozvoji demence a Alzheimerovy choroby.

Použití metody Montessori jako terapie v péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou je novinkou, kterou jsme si vybrali díky vynikajícím výsledkům ze zahraničí. 

Roky výzkumu Dr. Cameron Camp, průkopník této metody ve spolupráci se staršími lidmi, ukazuje, že proces demence lze výrazně snížit, zachovat úroveň kognitivních a motorických funkcí a v některých ohledech dokonce zlepšit.

fyzioterapie

Fyzioterapie

Rádi bychom vám představili novou službu pro klienty, kterou provádí certifikovaná sestra – fyzioterapie pro seniory Teplice.

Fyzioterapie je důležitá rehabilitační léčba pro různé skupiny klientů.

Jedná se o 40minutové rehabilitační cvičení, které lze provést u všech klientů.

Provádí se to buď za aktivní účasti klienta, který posiluje svalové skupiny, nebo pouze pasivně (pro klienty, kteří si nemohou rozvíjet svalovou sílu).

Wellness centrum

kneippův chodník

Kneippův chodník

Střídání teplé a studené vody má spoustu pozitivních účinků na naše zdraví. Kneippův chodník například může vyřešit problém stále studených nohou, neboť střídání tepla a chladu spolu s chozením po oblázcích zlepšuje krevní oběh nohou. Kromě toho ale tato léčebná procedura pomáhá také při bolestech hlavy.

Pravidelné opakování této procedury zvýší odolnost vašeho organismu. Kneippův chodník působí jako prevence proti různým nachlazením, migrénám i problémům s krevním oběhem. Po proceduře se budete cítit svěže a uvolněně, protože Kneippův chodník působí blahodárně také na vaši psychiku.

Celková ruční masáž

Klasická masáž je regeneračním procedura, která vás zbaví bolestí zad a šíje, způsobených nadměrnou nebo jednostrannou zátěží, následkem nevhodného pohybu, či stresem. Masáž také pomáhá proti únavě, nedostatku energie a proti stresu. 

Účinky: zmírnění bolesti, snížení svalového napětí, zlepšení prokrvení a látkové výměny, regenerace organizmu, snížení únavy, přispívá k vyloučení škodlivých látek

Perličková koupel

Perličková koupel proudem stlačeného vzduchu jemně masíruje kůži a podkoží. Vzduch vychází z drobných trysek umístěných na dně vany, bubliny procházejí koupelí a způsobují třením o povrch těla jemnou masáž. Tím je vyvolán sedativní účinek, který má blahodárný vliv na psychiku i fyzickou kondici, zbavuje pocitů bolesti a napětí.

Rašelinové zábaly

Rašelinové zábaly jsou jednou z forem lokální teploléčby využívající přírodního léčivého zdroje. Rašelinové zábaly snižují bolest a zlepšují pohyblivost. 

Předností rašelinového zábalu je pomalé a postupné uvolňování tepla, proto ho lze aplikovat po vyšetření a celkovém zhodnocení zdravotního stavu lékařem i pacientům s kompenzovaným oběhovým onemocněním.

o vzduchu jemně masíruje kůži a podkoží. Vzduch vychází z drobných trysek umístěných na dně vany, bubliny procházejí koupelí a způsobují třením o povrch těla jemnou masáž. Tím je vyvolán sedativní účinek, který má blahodárný vliv na psychiku i fyzickou kondici, zbavuje pocitů bolesti a napětí.

Přijetí do domova

Přijetí do našeho domova je jednodušší, než napočítat do tří.

První krok je podání jednoduché žádosti.

S dalšími kroky vám pomohou naši pracovníci.