Postup přijetí


Celým procesem Vás provedu, budu  nápomocná, ať je situace jakkoliv náročná. Rozhodnutí není lehké ani pro jednu stranu, plné smíšených pocitů, někdy obav.

Poradím Vám s podáním žádosti , pomohu s vyplněním, i dalšími kroky potřebnými k nástupu do Seniorcentra.

Po podání žádosti  provedu sociální šetření v domácím prostředí.

Lenka Nováčková Dis. – sociální pracovnice.
Tel : 775665586

Upřednostňujeme osobní setkání, rádi Vás provedeme celým domovem, můžete si dát výbornou kávu a domácí limonádu v kavárně „U dvou přátel“ s výhledem do přírody.

Čulíková Jaroslava Dis. – sociální pracovnice,
Tel: 777665559

Oficiální postup při přijetí žadatele

1. Podání žádosti o přijetí

Vážení zájemci, chcete-li se stát žadateli o námi poskytované sociální pobytové služby, musíte učinit první krok, a tím je podat si „Žádost o ubytování a poskytování sociálních služeb.“ (dále žádost)

Jak si podat žádost o přijetí­?

 • Žádost, si můžete stáhnout na těchto stránkách, pod odkazem:   ŽÁDOST 2022, nebo si ji po předchozí telefonické domluvě vyzvednete osobně v našem Seniorcentru v Dubí u Teplic, hodinu cesty z Prahy u sociální pracovnice.
 • Pokud máte zdravotní handicap a nemůžete učinit ani jeden z těchto úkonů, můžete využít naší terénní sociální služby – Odborného sociálního poradenství. Sociální pracovnice vám svou přítomností ve Vašem domácím prostředí pomůže s podáním žádosti (dojezd do 30 km od Seniorcentra Pohoda).

Žádost musí být odevzdána se všemi náležitostmi:

 • údaje o žadateli,
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele,
 • podepsaná žadatelem
 • kopii o ustanovení opatrovníka (pokud je zájemci upravena způsobilost k právním úkonům),
 • vyplněnou Žádost – ŽÁDOST 2022– můžete odevzdat osobně po předchozí telefonické domluvě se sociální pracovnicí, která s Vámi provede kontrolu vyplněné žádosti a zařadí „Žádost“ do pořadníku žadatelů.
 • můžete využít elektronické zaslání na e-mail: socialni@seniorcentrum-pohoda.cz nebo zaslat poštou na adresu: Seniorcentrum Pohoda, sociální pracovnice, Ruská 292/2A, 417 03, Teplice Dubí 3 – Pozorka.

Žadatel, je seznámen:

 • s prostory vnitřního i venkovního objektu Seniorcentra Pohoda,
 • nabídkou sociálních a zdravotních služeb, nabídkou fakultativních služeb,
 • se základními vnitřními předpisy (Ceník služeb, Domácí řád).

2. Uvolnění pokoje

Pokud dojde k uvolnění pokoje, dochází k jednání se Žadatelem a sociální pracovnicí o možnosti nástupu. Vzhledem k časovému odstupu od podání Žádosti je nutné, aby Žadatel doložil aktualizaci již dříve doložených potřebných vyjádření.

Žadatel přikládá:

 • kopii rozhodnutí o přiznání Příspěvku na péči, nebo zvýšení příspěvku na péči (nepovinné),
 • vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu Žadatele (ne starší 1. měsíc),
 • je-li Žadatel zbaven způsobilosti (omezen) k právním úkonům přikládá se k Žádosti pravomocný rozsudek soudu o zbavení (omezení) způsobilosti a listina o ustanovení opatrovníka,
 • případně si od Žadatele vyžádáme aktualizaci některého z dokumentů, eventuálně kontaktujeme ošetřujícího lékaře nebo rodinného příslušníka a požádáme o maximálně možné množství aktuálních informací o zdravotní a sociální dokumentaci Žadatele.

Sociální pracovnice po předchozí telefonické domluvě a souhlasu provádí spolu s vrchní sestrou sociální šetření. Na základě prostudování Žádosti a vykonaných sociálních šetření se rozhoduje o nejvhodnějším Žadateli k přijetí.

SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

Cílem sociálního šetření je zjistit, zdali jsou potřeby, přání a očekávání Žadatele stejné jako na počátku jednání s Žadatelem, nebo zda došlo k jejich změně. Šetření proběhne nejlépe v místě bydliště (přirozené prostředí), nebo v jiném zdravotním či sociálním zařízením, nejlépe však osobně v našem Seniorcentru Pohoda, o.p.s. v Dubí.

Sociální šetření provádí sociální pracovník ve spolupráci s vrchní sestrou. Sociálního šetření se mohou účastnit rodinní příslušníci, osoby blízké a osoby, které o Žadatele pečují. Závěry šetření sociální pracovník shrne do formuláře „Sociálního šetření před nástupem do zařízení.“

Metodika sociálního šetření:

 • Sociální šetření je předem domluveno s Žadatelem v místě bydliště, nebo tam, kde se momentálně nachází.
 • Provádí ho sociální pracovník

Zjišťuje se:

 • prostředí, ve kterém Žadatel žije – dostupnost, upravenost, vybavenost,
 • jeho pohyb v tomto prostředí – četnost vycházek ven,
 • zda žije sám,
 • zda má rodinné příslušníky,
 • jak často přijímá návštěvy,
 • zda má přátele,
 • zda nehrozí sociální izolovanost,
 • zda zvládá péči o vlastní osobu,
 • zda zvládá péči o domácnost,
 • zda je schopen navštívit lékaře,
 • zda jsou naplňována jeho občanská a lidská práva,
 • ponechá prostor Žadateli, aby zhodnotil sám svojí situaci.