Aktivity pro seniory

volnočasové aktivity pro seniory
Teplice / Kamenné lázně a Park

Denní aktivity

Každý den v našem domově pro seniory probíhají volnočasové aktivity seniorů. Naši klienti si užívají zábavné aktivity pro seniory, promítání starých filmů, společenské a sportovní hry, různé sportovní aktivity, soutěže, ruční práce, pobyt na zahradě, pěstování a péče o okrasné květiny, zeleninu a byliny, vycházky do okolí, výlety.

Tématické akce

Pořádáme různá vystoupení pěveckých souborů, taneční vystoupení, masopustní veselí s maskami, zahradní, velikonoční a vánoční zábavy, výstavy, soutěže, posezení u táboráku, oslavy narozenin.

Rehabilitace

Rehabilitace kognitivních funkcí se skládá z různých cvičení, která pomáhají zlepšit fungování jednotlivých úrovní poznávacích (kognitivních) funkcí – např. soustředění pozornosti, myšlení, paměti (zrakové i sluchové), čtení, psaní apod. Cílem je zlepšit, nebo udržet jednotlivé schopnosti, a tak omezit či zabránit vzniku problémů, ke kterým v důsledku této poruchy dochází.

Trénink paměti

Trénink paměti (a dalších kognitivních funkcí) v pravém slova smyslu se pro seniory trpící demencí příliš nehodí. Ten je vhodný spíš u těch , kteří mají pouze lehkou poruchu paměti ve smyslu benigní stařecké zapomnětlivosti nebo věkem podmíněného kognitivního úbytku. Bylo zjištěno, že kombinace tréninku paměti a psychomotorického tréninku působí jednoznačně proti procesu stárnutí, zlepšuje paměťové výkony, posiluje soběstačnost, zlepšuje a oddaluje proces demence, zlepšuje prokrvení mozku.

Terapie asistovaná zvířaty

Je definována jako asistovaná psychoterapiepomocí zvířat. Celkově ovlivňuje funkce lidského organismu. Má výrazně pozitivní účinky na psychiku a fyziologické funkce osob postižených demencí, působí na snížení úzkosti a deprese, ovlivňuje vyšší nervovou činnost, zejména stimuluje společenské chování a zlepšuje komunikaci.

Klienti si mohou vybírat v průběhu roku volnočasové aktivity pro seniory. Akce a výlety zajišťují podle požadavků a schopností zaměstnanci v sociálních službách.

Arteterapie

Jedná se o výtvarné umění, zde rozumíme jak samotný proces tvorby, tak i jeho výsledek. Při této činnosti využíváme jednu či více výtvarných technik a prostředků a pracujeme buď v ploše (malba, kresba, grafika), nebo v prostoru (modelování).

Výtvarná tvorba je vnímána jako odpočinková tvůrčí činnost, jež nějakým způsobem obohacuje náš život. Stejnou roli sehrává i v pečovatelských a léčebných zařízení, ať už jsou to klinická psychiatrická zařízení, či léčebny. Tvůrčí proces též pomáhá odvádět jeho účastníky od destruktivního chování a hraje významnou roli v překonávání jejich psychických obtíží, stávají se pro člověka  prostředkem sdělení, odreagování, motivace, seberealizace i sebe poznání.

Muzikoterapie

Muzikoterapie, je léčebnou metodou, která využívá hudbu jako terapeutický prostředek. Lze jí aplikovat jak v psychiatrii při chirurgických a stomatologických operacích jako prostředek zmírňující bolest, úzkost a strach, v poinfarktových stavech jako prostředek ovlivňující celkový stav nemocného jedince, při působení na psychicky a somaticky zaostávající děti, při léčení dlouhotrvajících chorob (např. tuberkulózy), při prevenci emocionální deprivace (např. u dětí v hygienických ústavech).

Předmětem MT je záměrné a systematické působení jednotlivých složek hudebního projevu na ohrožené, postižené a narušené jedince.

Cílem MT je pomáhat, objektivně zlepšit, a nebo upravit celkový stav ohrožených, postižených a narušených osob bez ohledu na věk, pohlaví, povolání a vzdělán.

výkony, posiluje soběstačnost, zlepšuje a oddaluje proces demence, zlepšuje prokrvení mozku.

Ergoterapie

Ergoterapie je zdravotnickou disciplínou, která se zabývá lidmi, kteří mají fyzickou nebo mentální poruchu, disabilitu – omezení, redukce až znemožnění některých fyzických, psychických nebo sociálních funkcí a činností vyplývající např. z choroby, závady, poruchy nebo stáří anebo handicap, ať už dočasně anebo trvale.

Ergoterapie využívá i kreativní techniky jako je kreslení, malování, modelování, vaření, zahradničení, šití, pletení… Tyto činnosti nejen zvyšují a udržují rozsah kloubní pohyblivosti, ale i svalovou sílu a míru nezávislosti a v neposlední řadě mají vliv i na psychiku. Člověk  cítí, že je ještě užitečný a ještě něco dokáže, důležitým faktorem těchto aktivit z hlediska člověka  je změna každodenního životního stereotypu.

Reminesenční terapie

(reminiscence = vzpomínání, vzpomínka).

Reminiscenční terapie je proces vyvolávání příjemných vzpomínek na události či zážitky z minulosti, které jsou pro člověka hodnotné. Vzpomínání je víc než přemýšlení nebo mluvení o minulosti, může zahrnovat a zapojovat různé smysly a emoce. Vzpomínání je chápáno také jako běžná zkušenost, která může mít zvláštní význam pro starší lidi, protože:

 • zdůrazňuje jejich zachovalé schopnosti,
 • může posílit jejich pocit vlastní hodnoty a sebeúcty,
 • může pomoci v rozpoznání individuality a identity,
 • může podpořit proces životní rekapitulace,
 • pomáhá při předávání informací o minulosti dalším generacím,
 • vede ke zkvalitnění vztahů mezi klienty a pečovateli,
 • je příjemné a povzbuzující.

Reminiscenční aktivity mohou probíhat formou skupinových setkání ve vhodném prostředí, ale především při každodenním individuálním kontaktu pracovníků s klientem nebo při každé vhodné příležitosti.

Bazální stimulace

Koncept Bazální stimulace lze využít v péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobou jako prevenci výskytu nežádoucího problematického chování díky tomu, že podporuje lidské vnímání, vychází z myšlenky, že se komunikace, vnímání a pohyb vzájemně ovlivňují. Ošetřovatelská péče, která je poskytovaná seniorům s demencí a obsahuje prvky Bazální stimulace, podporuje vnímání vlastního těla klienta, rozvoj jeho vlastní identity, vnímání okolního světa, navázání komunikace se svým okolím, orientaci v prostoru a čase, lokomoční schopnosti, zlepšení funkcí organismu, respekt autonomie člověka, důstojné prožívání. Bazální stimulace umožňuje pacientům v těžkých stavech se špatnou prognózou prožívat život v co nejvyšší možné míře kvality.

Kinezioterapie

Kinezioterapie je podpůrnou léčebnou metodou, která působí paralelně vedle farmakoterapie, biologické, fyzikální, psychologické a chirurgické terapie. K dosažení léčebných výsledků využívá prostředků aktivně prováděného pohybu mimopracovní povahy. Je oborem interdisciplinárním. Pomáhá člověku dosáhnout pocitu somatopsychické normality. Během terapeutického procesu terapeut napomáhá pacientovi k úplnějšímu sebepoznání a poznání vlastních možností tak, aby je mohl využít k rozvíjení své osobnosti, nárůstu seberegulace a tím ke kvalitnějšímu způsobu života.

 • aktivní a pasivní cvičení na lůžku, u lůžka,
 • masáže zdravotní a reflexní, aromaterapie,
 • aktivní cvičení na židlích skupinové,
 • procvičování jemné motoriky,
 • procvičování velkých svalových skupin,
 • logopedická péče (nácvik správného dýchání),
 • cvičení smyslů (zrak, sluch), cvičení kognitivních funkcí (paměť),
 • cvičení pohybových schopností, koordinace pohybů,
 • posilování paměti, motivace ke komunikaci,
 • udržení a aktivizace pozornosti, dlouhodobé a asociativní výbavnosti,
 • relaxační aktivity (poslech vhodně vybrané hudby),
 • validační a reminiscenční techniky (udržení integrity a sebeúcty).

Canisterapie

CANISTERAPIE v domově pro seniory je podpůrná terapie se psy, která se používá ke zlepšení psychického a fyzického stavu seniorů a nemocných lidí.

Všechny typy canisterapie jsou vhodné pro naše klienty. Kromě pozitivních psychologických účinků, canisterapie pomáhá léčit specifické zdravotní problémy.

Canisterapie je jednou z nejoblíbenějších terapií mezi našimi klienty. Po návštěvě pejska se senioři ještě dlouho usmívají a radostně si vyprávějí.

Metoda Montessori

Metoda Montessori pro seniory Teplice je novinka, kterou klienti milují! Montessori metoda pomáhá v boji proti rozvoji demence a Alzheimerovy choroby.

Použití metody Montessori jako terapie v péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou je novinkou, kterou jsme si vybrali díky vynikajícím výsledkům ze zahraničí. 

Roky výzkumu Dr. Cameron Camp, průkopník této metody ve spolupráci se staršími lidmi, ukazuje, že proces demence lze výrazně snížit, zachovat úroveň kognitivních a motorických funkcí a v některých ohledech dokonce zlepšit.

Fyzioterapie

Rádi bychom vám představili novou službu pro klienty, kterou provádí certifikovaná sestra – fyzioterapie pro seniory Teplice.

Fyzioterapie je důležitá rehabilitační léčba pro různé skupiny klientů.

Jedná se o 40minutové rehabilitační cvičení, které lze provést u všech klientů.

Provádí se to buď za aktivní účasti klienta, který posiluje svalové skupiny, nebo pouze pasivně (pro klienty, kteří si nemohou rozvíjet svalovou sílu).

Oslavy narozenin klientů

Nákupy v blízkém okolí seniorcentra

Oslavy lidových zvyků

Volnočasové aktivity pro seniory v Seniorcentru Pohoda

Seniorcentrum Pohoda nabízí velký výběr volnočasových aktivit pro seniory.

Výlety

Město Teplice 

 • Město Teplice je jedno z nejstarších lázeňských měst střední Evropy. Bylo pojmenováno „Salón Evropy“ nebo „Malá Paříž“ díky své 2000 let staré existenci a architektuře.
 • Toto město navštěvovali prominenti z celé Evropy na přelomu 18. a 19. století. V roce 1812  se tu setkali mistři svých oborů jako Ludwig van Beethoven a Johann Wolfgang von Goethe.

– Lázeňské domy: Lázeňský dům Beethoven, Císařské lázně, Kamenné lázně či Nové lázně

– pamětihodnosti v Teplicích:


Město Krupka

Staré horské město se nachází v úzkém údolí Krušných hor.

Pamětihodnosti v Krupce:

∗ Komáří vížka – horský hotel + lanovka – nejdelší lanovka ve východní Evropě bez mezistanice

Prohlídková štola Starý Martin 

V prohlídkové štole Starý Martin se můžete seznámit s historií důlní činnosti v Krušných horách, která sahá až do 14. století.

Štola otvírá severozápadní část žíly Lukáš, která v historických dobách náležela mezi nejdůležitější rudní žíly celého krupského revíru. Svou délkou 2 km je Lukáš nejdelší cínovou rudní žílou v České republice a střední Evropě.

V rámci prohlídky jsou k vidění rozdíly technologií minulosti a současnosti, sbírka historických předmětů, minerálů, hornin a krápníková výzdoba. Návštěvu štoly Starý Martin můžete spojit s výletem na Komáří vížku, ať už autem, pěšky, na kole nebo sedačkovou lanovkou z Krupky.

Město Duchcov

Duchcov je město ležící na úpatí Krušných hor v severočeské pánvi, 8 km jihozápadně od Teplic.

Pamětihodnosti v Duchcově:

Státní barokní Zámek Duchcov je vyhledáván vzhledem ke své bohaté historii a cennému památkovému fondu. V roce 2001 byl prohlášen za Národní kulturní památku.

Zámek nabízí tři prohlídkové trasy, v rámci kterých můžete objevovat sběratelské a mecenášské aktivity původních majitelů z rodu Valdštejnů.

Dozvíte se mnoho pikantností ze života Giacoma Casanovy, nejslavnějšího obyvatele duchcovského zámku, nebo se můžete nechat překvapovat okolnostmi transferu monumentální Reinerovy fresky, sejmuté z kupole barokního kostela zbořeného valdštejnského špitálu a osazené do betonového pavilonu v zámeckém parku.

V případě příjemného počasí doporučujeme procházku kolem půvabného Sfingového rybníčku v parku nebo v romantické Knížecí zahradě ve francouzském stylu.

Aby toho nebylo málo, v zámecké Galerii Giacomo pořádáme periodické výstavy, na kterých spolupracujeme s umělci, sběrateli a dalšími odborníky. Máte ještě nějaký čas nazbyt? Čekání na prohlídky zámku si můžete zkrátit v kavárně na náměstí či posezením na terase zámku s nádherným výhledem do parku a na panorama Krušných hor

Exkurze

Český porcelán, a.s.  Porcelán s cibulovým vzorem vyrábí a dodává akciová společnost od roku 1885 nejprve s označením MEISSEN a od roku 1956 pod označením ZWIEBELMUSTER. Společnost se tak řadí mezi 4 světové výrobce, které tak dodržují tzv. podglazurovou technologii, po desítky až stovky let.

– Město Dubí se nachází se 4 km severně od Teplic na jižním svahu Krušných hor

Je známo jako lázeňské středisko s rozvíjející se turistickou infrastrukturou a místo s nejseverněji položenou benátskou architekturou v Evropě, kterou reprezentuje kostel Panny Marie.

Volnočasové aktivity seniorů a jejich široká nabídka jsou často důvodem, proč jsou u nás klienti u nás tak spokojení.

Sledujte naše akce také na facebooku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..